Architektonická štúdia - projekt pre územné rozhodnutie

Projekt predstavuje architektonický návrh objektu, od ktorého sa odvíja projekt pre stavebné povolenie. Je vypracovaný pre účely územného rozhodnutia – umiestnenia stavby a na predbežné konzultácie s úradmi.
Projekt je vyhotovený v 3 kópiách.

Obsahuje:

Sprievodnú správu

základné údaje o stavbe, popis architektonického a technického riešenia stavby a prevádzky stavby

Koordinačnú situáciu

s osadením stavby, inžinierskymi sieťami a prípojkami v mierke 1:500

Výkresovú časť

pôdorysy, rezy a pohľady v mierke 1:200, resp. 1:100

Projekt požiarnej ochrany

(v prípade, že sa vyžaduje)

Vizualizáciu stavby

(v prípade požiadavky investora)

Projekt na stavebne povolenie

Projekt je vypracovaný za účelom získania stavebného povolenia.
Projekt je vyhotovený v 5 kópiách.

Obsahuje:

Sprievodnú správu

základné údaje o stavbe

Súhrnnú technickú správu

popis architektonického a technického riešenia stavby a prevádzky stavby

Koordinačnú situáciu

s osadením stavby, inžinierskymi sieťami a prípojkami

Architektonicko – stavebnú časť

technickú správu s popisom technického riešenia stavby, pôdorysy podlaží, výkres strechy, rezy a pohľady v mierke 1:100

Statický posudok stavby

Projekt zdravotechniky

Projekt plynoinštalácie

Projekt ústredného vykurovania

Projekt elektroinštalácie

Projekt požiarnej ochrany

Projekt na stavebne povolenie s detailnosťou realizačného projektu

Projekt je vypracovaný za účelom získania stavebného povolenia a súčasne môže slúžiť na samotnú realizáciu stavby.
Projekt je vyhotovený v 5 kópiách.

Obsahuje:

Sprievodnú správu

základné údaje o stavbe

Súhrnnú technickú správu

popis architektonického a technického riešenia stavby a prevádzky stavby

Koordinačnú situáciu

s osadením stavby a jej pripojením na dopravnú a technickú infraštruktúru

Architektonicko – stavebnú časť

technickú správu s popisom technického riešenia stavby, pôdorys základov, pôdorysy podlaží, výkres krovu s výpisom drevených prvkov, výkres strechy, rezy a pohľady v mierke 1:50, výpis podláh, výpis okien a dverí, nevyhnutné detaily

Projekt statiky

statický posudok stavby, výkresy výstuže železobetónových konštrukcií, resp. oceľových konštrukcií

Projekt zdravotechniky

Projekt plynoinštalácie

Projekt ústredného vykurovania

Projekt elektroinštalácie

Projekt vzduchotechniky

Projekt požiarnej ochrany

Výkaz výmer a rozpočet stavby

Projekt realizácie stavby

Projekt slúži na realizáciu stavby, je vhodný pre objekty, ktoré majú atypické konštrukčné riešenie alebo architektonické detaily.
Je určený pre bezproblémovú realizáciu stavby a je dodávaný v 3 vyhotoveniach.

Obsahuje:

Architektonicko – stavebnú časť

technickú správu s popisom technického riešenia stavby, pôdorys základov, pôdorysy podlaží, výkres krovu s výpisom drevených prvkov, výkres strechy, rezy a pohľady v mierke 1:50 so stavebnými úpravami (prierazy pre inštalácie), výpis podláh, výpis okien a dverí, výpis zámočníckych výrobkov, výpis klampiarskych výrobkov, architektonické a konštrukčné detaily, atypické prvky

Projekt statiky

statický posudok stavby, výkresy výstuže železobetónových konštrukcií, prípadne dielenskú dokumentáciu oceľových konštrukcií

Výkaz výmer a rozpočet stavby

Podklady pre výber dodávateľa stavby

Projekt zdravotechniky

Projekt plynoinštalácie

Projekt ústredného vykurovania

Projekt elektroinštalácie

Projekt vzduchotechniky

Projekt požiarnej ochrany

ÚVOD  |  PRIHLÁSIŤ  |  © 2008-2011 trickE.web